Hỗ trợ đầu tiên của Qiao trong 27 trận đấu!B-Pader dành cho Manchester United 2-0 để mở rộng thủ lĩnh về thời gian trận đấu bóng đá

Hỗ trợ đầu tiên của Qiao trong 27 trận đấu!B-Header dành cho Manchester United 2-0 để mở rộng vị trí dẫn đầu [bao nhiêu thời gian để bóng đá